• مراحل دفاع کارشناسی ارشد

  1. دریافت و تحویل فرم های تکمیل شده ی مربوط به دفاع (فرم تقاضای تشکیل دفاع الف ، فرم تقاضای تشکیل جلسه دفاع ب)
  2. ارجاع فرم تقاضای تشکیل دفاع ب به گروه مربوطه جهت تعیین داور
  3. دریافت فرم استفاده از سالن و ثبت زمان دفاع با هماهنگی راهنما،مشاور و داور
  4. دریافت فرم داوران ، فرم اعلام زمان دفاع و پذیرایی و تایید آن توسط روابط عمومی، فرم شرکت دانشجو در ۳جلسه دفاعیه ، فرم تعهد تحویل چکیده
  5. دریافت و تکمیل فرم صورتجلسه دفاع ورودی قبل از سال ۹۵ یا فرم صورتجلسه دفاع ورودی ۹۵ به بعد(۵نسخه)،فرم شماره ۱ ، فرم شماره ۲(۳فرم راهنما/مشاور/داور) به همراه چک لیست ناظر و تصویب نامه
  6. تکمیل و تحویل کلیه فرم های ذکر شده در بالا به دفتر امور پایان نامه حداقل یک هفته قبل از دفاع
  7. تکمیل فرم دعوتنامه اساتید راهنما،مشاور و داور و تایید آن توسط معاونت پژوهشی واحد و تحویل به اساتید مربوطه
  8. در صورتیکه دانشجو تمایل به ارائه مقاله نداشته باشد می تواند با فرم شماره ۴ را تکمیل و بعد از دفاع به دفتر امور پایان نامه تحویل دهد.در غیر اینصورت فرصت ارائه مقاله ۶ ماه پس از دفاع بوده،لیکن با تایید معاونت پژوهشی واحد حداکثر ۵ ماه دیگر هم قابل تمدید می باشد (فرم شماره ۳ جهت ارائه مقاله)

  لازم به ذکر است دانشجو در روز دفاع ملزم به تحویل فایل چکیده بصورت Word  بوده همچنین بعد از اتمام دفاع دانشجو می بایست فرم تکمیل شده تصویب نامه را جهت درج در صفحات ابتدایی پایان نامه از داور جلسه تحویل بگیرد.

  فایل چکیده پایان نامه