• مراحل دفاع دکتری

  1. دریافت و تحویل فرم های تکميل شده ی مربوط به دفاع (فرم تقاضای تشکیل دفاع  فرم۱ ،  فرم تقاضای تشکیل جلسه دفاع  فرم۲  ،   فرم مجوز دفاع از رساله فرم۳ )
  2. ارجاع فرم تقاضای تشکیل دفاع ۲ و ۳ به گروه مربوطه جهت تعيين داور
  3. دریافت فرم اعلام زمان و ثبت زمان دفاع با هماهنگی راهنما،مشاور و داور
  4. دریافت فرم داوران ، فرم شرکت دانشجو در ۳ جلسه دفاعیه
  5. دریافت و تکمیل فرم های دفاعیه ( فرم صورتجلسه دفاع ، فرم حفظ حقوق مادی و معنوی ،چک لیست ناظر ، فرم شماره ۲ ، فرم شماره ۵ )
  6. تکمیل و تحویل کليه فرم های ذكر شده در بالا به دفتر امور پايان نامه حداقل يك هفته قبل از دفاع
  7. تکمیل فرم دعوتنامه اساتید راهنما،مشاور و داور و تایید آن توسط معاونت پژوهشی واحد و تحويل به اساتيد مربوطه

   

  لازم به ذکر است دانشجو در روز دفاع ملزم به تحویل فایل چکيده فارسی بصوت WORD بوده همچنين بعد از اتمام دفاع دانشجو می بايست فرم تكميل شده تصويب نامه را جهت درج در صفحات ابتدايی پايان نامه از داور جلسه تحويل بگيرد.

  زمان تحویل نسخ پایان نامه و نيز CDهای مربوطه به دفتر امور پايان نامه حداکثر يک ماه بعد از دفاع می باشد.