• مراحل دفاع دکتری

    1. دریافت و تحویل فرم های تکميل شده ی مربوط به دفاع (فرم تقاضای تشکیل دفاع  فرم۱ ،  فرم تقاضای تشکیل جلسه دفاع  فرم۲  ،   فرم مجوز دفاع از رساله فرم۳ )
    2. ارجاع فرم تقاضای تشکیل دفاع ۲ و ۳ به گروه مربوطه جهت تعيين داور
    3. دریافت فرم اعلام زمان و ثبت زمان دفاع با هماهنگی راهنما،مشاور و داور
    4. دریافت فرم داوران ، فرم شرکت دانشجو در ۳ جلسه دفاعیه
    5. دریافت و تکمیل فرم های دفاعیه ( فرم صورتجلسه دفاع ، فرم حفظ حقوق مادی و معنوی ،چک لیست ناظر