• مراحل بعداز دفاع دکتری

    1. ارائه یک نسخه از پایان نامه اصلاح شده بعد از دفاع به حوزه معاونت علمی دانشگاه (کارشناس تحصیلات تکمیلی) قبل از صحافی جهت بررسی.
    2. صحافی پایان نامه تایید شده و تحویل آن طبق فرم تحویل پایان نامه.
    3. تحویل یک نسخه از پایان نامه به همراه لوح فشرده (CD) و فرم تاییدیه پایان نامه به کارشناس تحصیلات تکمیلی.
    4. تکمیل فرم شماره ۷ در صورت عدم ارائه مقاله.