• مراحل قبل از دفاع کارشناسی ارشد

  1. رجوع به مدیر گروه جهت اطلاع از ظرفیت اساتید
  2. انتخاب موضوع پایان نامه با راهنمایی استاد راهنما
  3. دریافت فرم پروپوزال کارشناسی ارشد و تکمیل آن
  4. تحویل فرم تکمیل شده پروپوزال به مسئول گروه مربوطه جهت طرح در شورای تخصصی گروه
  5. تحویل پرینت و CD پروپوزال به همراه  فرم تعهدنامه    به مدیر گروه تحصیلات تکمیلی جهت طرح در کمیته تحصیلات تکمیلی
  6. مراجعه به سایت جهت اطلاع از تصویب یا رد پروپوزال
  7. شروع تحقیق و کار بر روی موضوع تصویبی به مدت حداقل شش ماه از تاریخ تصویب
  8. ارائه گزارش پیشرفت کار پایان نامه به استاد راهنما و استاد مشاور به صورت ماهیانه
  9. دریافت و پرینت  نحوه نگارش پایان نامه  از سایت واحد