• مراحل قبل از دفاع دکتری

  1. رجوع به مدیر گروه جهت اطلاع از ظرفیت اساتید
  2. دریافت فرم تعیین استاد راهنما وتکمیل آن
  3. انتخاب موضوع پایان نامه با راهنمایی استاد راهنما
  4. تحویل فرم تکمیل شده پروپوزال به مسئول گروه مربوطه جهت طرح در شورای تخصصی گروه
  5. تحویل پرینت و CD پروپوزال به مدیر گروه تحصیلات تکمیلی جهت طرح در کمیته تحصیلات تکمیلی
  6. دریافت فرم دعوتنامه دفاع از پروپوزال
  7. دریافت فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزال
  8. فرم تایید اصلاحات پروپوزال
  9. مراجعه به سایت جهت اطلاع از تصویب یا رد پروپوزال
  10. دریافت و پرینت  نحوه نگارش پایان نامه  از سایت واحد
  11. فرم درخواست استفاده از خدمات پژوهشی خارج از دانشگاه