• مراحل بعد از دفاع کارشناسی ارشد

    1. ارائه یک نسخه پایان نامه اصلاح شده بعد از دفاع به حوزه معاونت پژوهشی (کارشناس تحصيلات تكميلی) قبل از صحافي جهت بررسی
    2. صحافی پایان نامه تأييد شده حداقل به تعداد۷نسخه و تحويل آن طبق فرم تحویل پایان‌نامه
    3. تحویل ۲نسخه از پایان نامه به همراه ۳عدد CD فوق الذکر به همراه فرم تاییديه پايان نامه  به کارشناس تحصیلات تکمیلی
    4. ارائه مستندات مقاله درروز دفاع یا حداکثر ۶ ماه بعد از تاریخ دفاع به همراه فرم شماره ۳ تکمیل شده