• بخشنامه های پژوهشی تحصیلات تکمیلی

  عنوان شماره بخشنامه تاریح تصویب
   دستورالعمل برگزاری جلسات پيش دفاع دانشجويان دكتری تخصصی ۴۸۹۲۶ / ۳۰ ۶ / ۱۰ / ۹۹
  درج تاريخ فراغت از تحصيل در دوره تابستان ۹۹ و نيمسال اول۱۴۰۰-۹۹ ۴۲۸۴۶ ۲۸ / ۸ / ۹۹
  متمم دستورالعمل ارزیابی رساله های دکتری تخصصی ۳۳۰۲۲/۳۰ ۲۱ / ۷ / ۹۹
  متمم بخشنامه دفاع از رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی ۳۳۰۳۸/۳۰ ۲۱ / ۷ / ۹۹
  نگهداری نسخ کاغذی و الکترونیکی پایان نامه و رساله در کتابخانه واحد ها ۷۱//ص/۹۹ ۱۷ / ۱ / ۹۹
  دفاع از رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی ۷۹۵۳۴/۱۰ ۷ / ۱۲ / ۹۸
  تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی-پژوهشی به پژوهشی ۷۴۵۵۶/۳۰ ۱۶ / ۱۱ / ۹۸
  نسبت همکاری اعضای هیات علمی در رساله دکتری تخصص و کارشناسی ارشد ۶۲۹۷۱/۳۰ ۷ / ۱۰ / ۹۸
  ابلاغ شرایط دفاع و فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نظام پایش آزاد ۵۵۳۱۹/۹۸ ۶ / ۸ / ۹۸
  دستور العمل دفاع و تسویه حساب رشته های خاص علوم انسانی ۴۵۷۰۵/۷۰ ۱۰ / ۸ / ۹۷
  شیوه نامه دوره دکتری تخصصی ۵۲۱۹۳/۳۰ ۲۴ / ۸ / ۹۶
  افزایش فرصت ارایه مقاله‌ی تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی ۵۱۹۰/۷۰ ۲۳ / ۸ / ۹۶
  اخذ ۶ واحد درسی جایگزین پایان‌نامه ۴۴۴۱۰/۷۳ ۲۶ / ۷ / ۹۶
  ساماندهی امور داوری پایان نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری حرفه‌ای ۲۳۷۶۶/۷۰ ۲۵ / ۴ / ۹۶
  روش ارزیابی کیفی رساله‌های دکتری تخصصی ۲۳۷۶۷/۷۰ ۲۵ / ۴ / ۹۶
  بخشنامه روش ارزیابی آموزشی- پژوهشی پایان نامه های کارشناسی ارشد ۳۷۸۶/۷۰ ۲۸ / ۱ / ۹۶
  معافیت تمدید شهریه دوره دکتری ۶۳۸۰۴/۷۰ ۲۷ / ۸ / ۹۴
  ابلاغ واحدهای دوره دکتری PhD ۴۷۰۲۲/۳۰ ۷ / ۷ / ۹۴
  ثبت فرم ب در واحدی تجمیع شده ۲۴۲۵۱/۷۰ ۱۴ / ۴ / ۹۴
  نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد به صورت دورو ۱۴۳۷۹/۷۰ ۵ / ۳ / ۹۴
  قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور ۹۲۰۰۳/۷۰ ۱۷ / ۱۰ / ۹۳
  بخشنامه پذیرش دکتری پژوهش محور ۶۴۱۷۶/۱۰ ۲ / ۷ / ۹۳
  استفاده بهینه از ظرفیت مجاز اساتید در راهنما و مشاور ۶۰۱۰۱/۷۳ ۲۵ / ۳ / ۹۳
  آیین نامه تعداد مجاز اساتید جهت راهنما و مشاور ۲۸۹۹۶/۷۳ ۱۵ / ۲ / ۹۳
  آئین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهش محور (با آزمون و بدون آزمون) رشته های غیر پزشکی ۲۵۲۶۸/۷۰ ۱۰ / ۲ / ۹۳
  تفاهم نامه با استادراهنما خارجی ۳۹۰۵۱۴/۷۳ ۲۶ / ۱۱ / ۹۲
  چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله های دکتری تخصصی با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی ۳۵۲۶۸۱/۷۳ ۲۲ / ۱۰ / ۹۲
  نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی ۲۹۹۹۲۰/۷۳ ۹ / ۹ / ۹۲
  مشاور و داور خارجی پایان نامه ۱۵۲۹۵۴/۷۳ ۲۴ / ۵ / ۹۲
  شرایط مقالات مستخرج از پایان نامه ها ۳۴۵۱۹/۷۳ ۱۲ / ۲ / ۹۲
  استاد راهنما و مشاور جهت پایان نامه ها جهت اساتیدی که هنوز به مرحله استادیاری ارتقا نیافته اند ۶۸۳۳۹/۷۳ ۷ / ۳ / ۹۱