• کارکنان اداره دانش آموختگان

    ملیحه آقاجانی

    پست سازمانی :مسئول اداره دانش آموختگان

    سوابق تحصیلی : کارشناسی ادبیات فارسی

    تلفن تماس : ۵-۳۷۴۲۰۱۳۴  ۰۳۱     داخلی ۲۲۰

    ساعات حضور : همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه ، ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۰