• معاونت علمی

  زهرا رضایتمند

  معاونت علمی (آموزشی – پژوهشی)

  دکتری تخصصی  زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

  شماره تماس :  ۳۷۴۲۰۱۴۳ – ۰۳۱

  پست الکترونیک : rezayatmand@iaufala.ac.ir

  محل دفتر : طبقه پنجم ساختمان بوعلی سینا – اتاق شماره ۴۱۰

  معرفی بخش های مختلف سازمانی معاونت علمی