• معاونت علمی

  نفیسه حسین پور

  معاونت علمی (آموزشی – پژوهشی)

  دکتری تخصصی  آموزش زبان انگلیسی

  شماره تماس :  ۳۷۴۲۰۱۴۳ – ۰۳۱

  پست الکترونیک : research@iaufala.ac.ir

  محل دفتر : طبقه پنجم ساختمان بوعلی سینا – اتاق شماره ۴۱۰

  معرفی بخش های مختلف سازمانی معاونت علمی