• مدارک لازم برای فارغ التحصیلی

  مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری:

  – ۲ سری کپی از تمام صفحات شناسنامه

  – ۱ سری کپی کارت ملی ( پشت و رو )

  – فرم تحویل نسخه های پایان نامه

  – فیش بانکی بمبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ در وجه بانک ملی ایران شعبه زبر جد تهران

  – تمبر ۲ عدد از بانک ملی

  مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته:

  – ۱ سری کپی از تمام صفحات شناسنامه

  – ۱ سری کپی کارت ملی ( پشت و رو )

  – رسید ارزش تحصیلی (با همراه داشتن تصوید مدرک پیش دانشگاهی به یکی از دفاتر پست یا پیشخوان دولت مراجعه شود)

  – فیش بانکی بمبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ در وجه بانک ملی ایران شعبه زبر جد تهران

  – تمبر ۲ عدد از بانک ملی

  مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته:

  – ۱ سری کپی از تمام صفحات شناسنامه

  – ۱ سری کپی کارت ملی ( پشت و رو )

  – فیش بانکی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ در وجه بانک ملی ایران شعبه زبر جد تهران

  – تمبر ۲ عدد از بانک ملی

  مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی مقطع کاردانی پیوسته:

  – ۱ سری کپی از تمام صفحات شناسنامه

  – ۱ سری کپی کارت ملی ( پشت و رو )

  – فیش بانکی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ در وجه بانک ملی ایران شعبه زبر جد تهران

  – تمبر ۲ عدد از بانک ملی

  صدور مدرک المثنی برای بار اول ۱۵۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ در وجه بانک ملی ایران شعبه زبر جد تهران

  صدور مدرک المثنی برای بار دوم ۷۰۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ در وجه بانک ملی ایران شعبه زبر جد تهران

  صدور مدرک ناشی از تغییرات شناسنامه ای ۱۵۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ در وجه بانک ملی ایران شعبه زبر جد تهران