• توقف موقتی دریافت گواهی نامه دروس مجازی گروه معارف

  با توجه به اصلاحاتي كه در سامانه آموزش مجازي دانشگاهيان در حا ل انجام است ,تا اطلاع ثانوي دريافت گواهي نامه دروس متوقف شده است.

  با توجه به اينكه دانشجويان تا پايان خرداد براي ارائه گواهي به استاد فرصت دارند ,لذا توصيه مي شود دروس موردنياز خود را در سامانه بگذرانند و دريافت گواهي را به دو هفته آتي موكول نمايند .
  با آرزوي موفقيت مركز آموزش مجازي دانشگاهيان

  ?ميزمعارف

  جمعه, آوریل 17, 2020
  کلید واژه ها