• برنامه غذایی

  برنامه غذایی اسفند ۹۸

  برنامه غذایی- اسفند ۹۸
  روزهاي هفته تاريخ غذا
  پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ خوراک کباب کوبیده با گوجه
  جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ تعطیل
  شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ چلو خورشت بادمجان
  یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ چلو کباب کوبیده مرغ با گوجه
  دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ماکارونی با گوشت
  سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ شوید پلو با کوکوسبزی
  چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ چلو کباب کوبیده با گوجه
  پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ خوراک جوجه کباب با گوجه
  جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل
  شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ زرشک پلو با مرغ
  یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ چلو خورشت قیمه
  دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ عدس پلو با کشمش و ماست
  سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ چلو کباب کوبیده با گوجه
  چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ چلو خورشت بادمجان
  پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ خوراک جوجه کباب با گوجه
  جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ تعطیل
  شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ چلو  جوجه کباب با گوجه
  یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ تعطیل
  دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ماکارونی با گوشت
  سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ چلو خورشت قورمه سبزی
  چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ استانبولی با گوشت
  پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ خوراک کباب کوبیده با گوجه
  جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ تعطیل
  شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ چلو خورشت قیمه
  یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ چلو مرغ
  دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ شوید پلو با کوکو سبزی
  سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ استانبولی با گوشت
  چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ چلو کباب کوبیده مرغ با گوجه
  پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تعطیل

  دانلود برنامه غذایی اسفند ۹۸

  اتوماسیون تغذیه

  برنامه غذایی بهمن ۹۸

  برنامه غذایی- بهمن ۹۸
  روزهاي هفته تاريخ غذا
  سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ چلو خورشت قورمه سبزی
  چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ عدس پلو با کشمش و ماست
  پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ خوراک کباب با گوجه
  جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ تعطیل
  شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ چلو خورشت بادمجان
  یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ چلو کباب کوبیده مرغ با گوجه
  دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ شوید پلو با کوکو سبزی
  سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ماکارونی با گوشت
  چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ تعطیل
  پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ خوراک جوجه
  جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ تعطیل
  شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ چلو مرغ
  یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ چلو خورشت قیمه
  دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ عدس پلو با کشمش و ماست
  سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ چلو خورشت بادمجان
  چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ چلو کباب کوبیده با گوجه
  پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ خوراک کباب کوبیده
  جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ تعطیل
  شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ چلو خورشت قورمه سبزی
  یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ماکارونی با گوشت
  دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ چلو کباب کوبیده با گوجه
  سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ تعطیل
  چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ استانبولی با گوشت
  پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ چلو جوجه کباب
  جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ تعطیل
  شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ چلو کباب کوبیده با گوجه
  یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ شوید پلو با کوکو سبزی
  دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ چلو مرغ
  سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ استانبولی با گوشت
  چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ چلو خورشت قیمه

  دانلود برنامه غذایی بهمن ۹۸

  اتوماسیون تغذیه