• اعضای هیئت رئیسه دانشگاه

  خانم دکتر بدری شاه طالبی

  ریاست دانشگاه

  دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

  خانم دکتر نفیسه حسین پور

  معاونت علمی (آموزشی و پژوهشی)

  دکتری آموزش زبان انگلیسی

  آقای دکتر مصطفی حبیبی

  مدیر کل توسعه مدیریت و منابع

  دکتری تخصصی ریاضی

  feizi

  آقای دکتر مجتبی فیضی

  معاونت فرهنگی و دانشجویی

  دکتری تخصصی معارف اسلامی