• اعضای هیئت رئیسه دانشگاه

  خانم دکتر بدری شاه طالبی

  ریاست دانشگاه

  دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

  خانم دکتر نفیسه حسین پور

  معاونت علمی (آموزشی و پژوهشی)

  دکتری آموزش زبان انگلیسی

   اقای دکتر اصغر نیک بخت نصرآبادی

  مدیر کل توسعه مدیریت و منابع

  دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

  ranjbar

  خانم دکتر منیره رنجبر

  معاونت فرهنگی و دانشجویی

  دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی