• اعضای هیئت رئیسه دانشگاه

  خانم دکتر شهناز شوشتری زاده

  ریاست دانشگاه

  دکتری تخصصی پرستاری

  خانم دکتر زهرا رضایتمند

  معاونت علمی (آموزشی و پژوهشی)

  دکتری زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

  آقای دکتر مصطفی حبیبی

  مدیر کل توسعه مدیریت و منابع

  دانشجوی دکتری تخصصی ریاضی

  feizi

  آقای دکتر مجتبی فیضی

  معاونت فرهنگی و دانشجویی

  دکتری تخصصی معارف اسلامی