• آرشیو مزایده ها و مناقصه ها

  آگهی مزایده عمومی (انتشارات و کتابفروشی)

  آگهی مزایده عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان در نظر دارد پيرو مجوز شماره  ۳۲۲۷-۱۴-۹۸/ده مورخ ۱۵ / ۷ / ۹۸ کمسیون معاملات استان اصفهان  محل خدمات پیمانکاری انتشارات و کتابفروشی را بصورت اجاره از طریق مزایده عمومی برای مدت یکسال واگذار نماید. لذا از متقاضیان محترم  دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مزایده با […]

  آگهی مزایده عمومی (بوفه فست فود)

  آگهی مزایده عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان در نظر دارد پيرو مجوز شماره  ۳۲۲۷-۱۴-۹۸/ده مورخ ۱۵ / ۷ / ۹۸ کمسیون معاملات استان اصفهان  محل خدمات پیمانکاری بوفه فست فود  را بصورت اجاره از طریق مزایده عمومی برای مدت یکسال واگذار نماید. لذا از متقاضیان محترم  دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مزایده با […]

  آگهی مزایده عمومی (بوفه سوپری)

  آگهی مزایده عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان در نظر دارد پيرو مجوز شماره  ۳۲۲۷-۱۴-۹۸/ده مورخ ۱۵ / ۷ / ۹۸ کمسیون معاملات استان اصفهان  محل خدمات پیمانکاری بوفه سوپری  را بصورت اجاره از طریق مزایده عمومی برای مدت یکسال واگذار نماید. لذا از متقاضیان محترم  دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مزایده با ارائه […]

  آگهی مزایده عمومی(تاکسی سرویس)

  آگهی مزایده عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان در نظر دارد پيرو مجوز شماره  ۳۲۲۷-۱۴-۹۸/ده مورخ ۱۵ / ۷ / ۹۸ کمسیون معاملات استان اصفهان  محل خدمات پیمانکاری سرویس دهی آژانس ایاب و ذهاب (تاکسی سرویس)   خود را بصورت اجاره از طریق مزایده عمومی برای مدت یکسال واگذار نماید. لذا از متقاضیان محترم  دعوت می […]